Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Údaje poskytnuté z dôvodu dojednania objednávky, ktoré sú potrebné pre uzatvorenie Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami, resp. vystavenia daňového dokladu (faktúry), budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. (ďalej len „Zákon“) a na základe NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „GDPR“) použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe. Poskytnuté informácie prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané, budú spracovávané len v nevyhnutnom rozsahu za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy a dojednania, resp. identifikácie objednávky. Tieto osobné údaje budú spracúvané len po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania alebo pokiaľ to predpokladajú zákony alebo predpisy, napr. obchodné a daňové archivačné povinnosti, povinnosti predpísané normami o hygiene a nezávadnosti potravín, alebo pokiaľ je to povolené napr. na účely zaistenia dôkazného materiálu. Následne budú údaje bez zbytočného odkladu vymazané v súlade s právnymi predpismi alebo sa obmedzí ich spracúvanie v rámci zákonných obchodných a daňových archivačných povinností.

Právnym dôvodom spracovávania osobných údajov je teda plnenie právnych povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR).

Objednávkové formuláre budeme spracovávať, resp. uchovávať, po dobu 6 mesiacov od dátumu výroby alebo dodania tovaru, z dôvodu zabezpečenia vysledovateľnosti pri výrobe rýchlo sa kaziacich potravín, na základe Príručky na implementáciu článkov 11, 12, 16, 17, 18, 19 a 20 Nariadenia (ES) č. 178/2002. Ak nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, resp. schváleniu cenovej ponuky Kupujúcim, budú jeho osobné údaje , resp. celý objednávkový formulár zmazaný, resp. skartovaný.

Účtovné doklady a účtovné záznamy budeme spracovávať, resp. uchovávať, podľa § 35 zákona č. 431/2002 Z. z., o účtovníctve, po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

Daňové doklady budeme spracovávať, resp. uchovávať, podľa § 69 zákona č. 563/2009 Z. z., o správe daní (daňový poriadok), po dobu 10 rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie, alebo v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na uplatnenie sumy podľa osobitných predpisov.

Na účel prípadnej ochrany našich práv v civilnom, správnom alebo trestnom konaní je právnym dôvodom spracovávania osobných údajov náš oprávnený záujem ochrany našich práv (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Osobné údaje budeme spracovávať po dobu 4 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, ak sa náš spoločný zmluvný vzťah riadi občianskym zákonníkom, a po dobu 5 rokov, ak sa náš spoločný zmluvný vzťah riadi obchodným zákonníkom.

Tieto osobné údaje nebudú uchovávané a využívané ani pre vlastné marketingové účely, a nebudú ani poskytnuté iným prevádzkovateľom alebo spracovávateľom.

Dotknutá osoba má podľa Zákona nasledujúce práva:

právo na prístup k osobným údajom (§ 21 Zákona), (čl. 15 GDPR),
právo na opravu (§ 22 Zákona), (čl. 16 GDPR),
právo na vymazanie (§ 23 Zákona), (čl. 17 GDPR),
právo na obmedzenie spracúvania (§ 24 Zákona), (čl. 18 GDPR),
právo na prenosnosť údajov (§ 26 Zákona), (čl. 20 GDPR),
právo namietať spracúvanie (§ 27 Zákona), (čl. 21 GDPR),
právo odvolať súhlas (§ 14 ods. 3 Zákona), údajov (čl. 7 odst. 3 GDPR),
právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona, (čl. 77 GDPR).
Dozorným orgánom pre oblasť ochrany osobných údajov je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenské republiky, Hraničná 4826/12, 820 07, Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk; www: https://dataprotection.gov.sk/uoou/; pevná linka: +421 /2/ 3231 3214 (sekretariát); fax: +421 /2/ 3231 3234).

Spracovateľom týchto osobných údajov je prevádzkovateľ Miroslava Polachová – MimiVe Cakery s.r.o., Lesná 1630/23, 908 45 Gbely, IČO : 52 082 776, DIČ : 212 090 3961, e-mail : mimive.cakery@gmail.com, ktorý dodržiava zákonom stanovenú povinnosť mlčanlivosti. Prístup k osobným údajom zo strany ďalších osôb, mimo prevádzkovateľa, je znemožnený prijatými vhodnými opatreniami v našej prevádzke.